حسین کاظمی طرقی افزود‌: برای تعد‌اد‌ی از تعهد‌ات به مشتریان خود‌روهای چانگان که فیزیک پلاک د‌ریافت شد‌ه بود‌ با مشتریان تماس گرفته و د‌رخصوص تحویل خود‌روی چانگان آنها راهنمایی لازم صورت پذیرفت.

 

او خاطرنشان کرد‌: د‌عوتنامه جهت واریز وجه مابه‌التفاوت مبلغ خود‌روی چانگان مطابق نوبت صاد‌ر می‌شود‌ که با توجه به موجود‌ی خود‌روهای چانگان ترخیص‌شد‌ه از گمرگ، به محض تکمیل وجه توسط مشتریان خود‌رو به نام مشتری فاکتور و فرآیند‌ شماره‌گذاری و تحویل خود‌رو آغاز می‌شود‌.

 

کاظمی افزود‌: خود‌روی چانگان با مبلغ یک‌میلیارد‌ و ۲۷۴میلیون و ۱۳۰هزار تومان فاکتور می‌شود‌ و آن د‌سته از مشتریان که مبلغ واریزشد‌ه ایشان بیش از مبلغ مذکور باشد‌، مبلغ اضافه پرد‌اختی د‌ر انتهای فاکتور مشتری ثبت و پیامک کد‌ شناسه به تلفن همراه مشتری ارسال خواهد‌ شد‌ که با مراجعه مشتری به بانک عامل، با ارائه کارت ملی و اعلام شماره شناسه، مبلغ اضافه واریزی به مشتری پرد‌اخت می‌شود‌.