پایگاه خبری اصناف و بازرگانی

شنبه , ۸ مهر ۱۴۰۲

http://khaneroshan.ir/?p=48974

روابط عمومی، تسهیلگر ماموریت های سازمان

روابط عمومی َ در مثل به آینه ماند،
هرقدر صافتر و شفافتر، بازتابندهتر..ّ کار آینه اما نیت خوانی و شهود باطنی نیست. روابط عمومی نباید و نمیتواند ّ نقاد سازمان باشد. ایجاد تغییرات ساختاری وظیفه روابط عمومی نیست.
روابط عمومی هر آنچه را هســت بی کم و زیاد، به نیکوترین وجه نمایان میسازد. پرده پوشی، ماله کشی، ناراستی، خوب جلوه دادن غیر مناسبها، جانبداری غیر منصفانه، هرچه به نوعی دروغگویی باشــد را نمی توان از روابط عمومی انتظار داشت.
روابط عمومی: رازداری، امانــت داری، مردم داری، امیدوارکنندگی دارد. همه این بایدها و نبایدها، هستها و نیستها در یک عبارت خالصه می شود: روابط عمومی تسهیلگر ماموریت های سازمان است. روش روابط عمومی بر مدار گفتمان سازی، واقعیت پردازی و درک متقابل است. روابط عمومی «مسئول لبخند» نیست. آرایشگری نمیکند.
در ابرها و به دور از واقعیت سیر نمیکند. پیش نیاز هر تحول و توسعه‌ای داشتن روابط عمومی هوشیار، صریح، فعال و حکیم است. روابط عمومی انتظارات از سازمان را واقعی و تواناییها،اهداف و برنامهها را اعالم میکند. ســوء برداشت و کدورت و ناآگاهیهــا را ازمیان بر مــیدارد. روابط عمومی به مانند ســوپاپ انرژیهای ناشی از خشــم، نفرت و سرخوردگی را خارج می کند. در دیگر ســوی انرژیهای ناشی از امید، دلسوزی، وفاداری و تجربه را جذب میکند. روابط عمومی خردورزی، مهرورزی، مشارکت جویی، جمعگرایی و تعاون بر خیر را توســعه میدهد. نتیجه کار روابط عمومی همراه سازی آگاهانه درون و بیرون سازمان با اهداف و برنامه‌ها است.
قطبنما، لرزه نگار، سنجش کارآیی و اثربخشی مسئولیت های دیگر روابط عمومی است.
از روابط عمومی گزارش بخواهید. داده،آمار و تحلیل طلب کنید. روابــط عمومی باید بگوید :تا چه میزان ســازمان به اهدافش نزدیک شده است؟ موانع چیست؟
روابط عمومی راهبرد سازمان را تدوین و تعیین نمیکند ولی درباره آن و پیرامون آن گزارش میدهد. به شــما میگوید: کدامیک از کارهای سازمان مفید و اثر بخش بوده و کدامیک چندان موفق نبوده است.
روابط عمومی در اتحادیه تولیدکنندگان و توزیع کنندگان قطعات خودرو و ماشــین آلات تهران، بخشی تازه تاسیس است. هنوز خوب شــناخته و فهمیده نشده است. مدیران اتحادیه با ایجاد این بخش یک گام روبه جلو برداشته‌اند؛ اما گامهای بعدی لازم است.
گمان مبر که به پایان رسید کار مغان / هزار بادهٔ ناخورده در رگ تاک است

» مطالب توصیه شده

» سایت خوان گروه رسانه‌ای هفت اقلیم هنر

© کپی‌رایت ۲۰۲۲, تمامی حقوق متعلق است به گروه رسانه‌ای چکاد است  |  خانه روشن

» میدان بهارستان، کوچه جورکش، بن‌بست طالقانی، پلاک7

»راه‌های ارتباطی: 36915842-021 ؛ 09377397992